Odbiór zużytego sprzętu

Nasza firma spełnia przepisy art.37 i art.39 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2020 poz. 1893).


Dz.U.2019.0.1895 t.j. - Ustawa z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Art. 37. [Czynności wykonywane przez dystrybutora]
1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
4. Dystrybutor jest obowiązany do umieszczenia w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji w zakresie, o którym mowa w ust. 1–3. Dystrybutor udostępniający na rynku sprzęt za pomocą środków porozumiewania się na odległość jest obowiązany do przekazania tych informacji w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi, w szczególności na stronie internetowej lub w formie komunikatu.

Art. 39. [Obowiązki dystrybutora]
Dystrybutor jest obowiązany do:
1) udostępniania na rynku wyłącznie sprzętu:
a) wprowadzonego do obrotu przez wprowadzającego sprzęt wpisanego do rejestru lub pochodzącego od producenta, który wyznaczył autoryzowanego przedstawiciela wpisanego do rejestru,
b) oznakowanego zgodnie z art. 14 ust. 1;
2) umieszczenia w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu, a w przypadku udostępniania na rynku sprzętu za pomocą środków porozumiewania się na odległość – do przekazania tych informacji w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi, w szczególności na stronie internetowej lub w formie komunikatu;
3) udostępniania na rynku sprzętu wraz z dołączoną do niego informacją, o której mowa w art. 13 ust. 1, w przypadku sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Punkty odbioru zużytch urządzeń elektrycznych i elektronicznych w woj. łódzkim:

Remondis Electrorecycling Sp. z o.o.
Adres punktu zbierania: 90-373 Łódź, ul. Pryncypalna 132/134
Czynne: pon - pt 8.00-16.00
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o.
Adres punktu zbierania: 93-468 Łódź, ul. Zamiejska 1
Czynne:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7-18,

wtorek 7-20, sobota 7-13

Remondis Sp. z o.o. Oddział Łódź
Adres punktu zbierania: 91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 6
Czynne: poniedziałek-sobota 8-20
Firma Handlowo - Usługowa DEREWENDA Henryk Derewenda, Oddział w Łodzi
Adres punktu zbierania: ul. Świętojańska 8a
Czynne:

poniedziałek-piątek 8-16,

sobota 8-14

PSZOK Zamiejska
Adres punktu zbierania: ul. Zamiejska 1
Czynne:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek - w godzinach 7:00 – 18:00,

wtorek - w godzinach 7:00 – 20:00,

sobota - w godzinach 7:00 – 13:00.

PSZOK Kasprowicza
Adres punktu zbierania: ul. Kasprowicza 10
Czynne:

poniedziałek, środa, czwartek - w godzinach 7:00-12:00,

wtorek, piątek - w godzinach 14:00-19:00,

sobota - nieczynne.

PSZOK Graniczna
Adres punktu zbierania: ul. Graniczna 2
Czynne:

poniedziałek, środa, czwartek - w godzinach 7:00-12:00,

wtorek, piątek - w godzinach 14:00-19:00,

sobota - nieczynne.